Besloten Vennootschap Fysio Hier B.V (hierna: Fysio Hier) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92325424 en is gevestigd aan Loopkantstraat 20 (5405AC) te Uden.

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Lid tot het verrichten van Diensten door Fysio Hier.
 3. Abonnement: het (maandelijkse) fitnessabonnement waarmee Lid onbeperkt gebruik kan maken van de fitnessruimte van Fysio Hier.
 4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten.
 5. Diensten: de Diensten van Fysio Hier zijn personal training, duo training, small group trainingen, sportlessen en ander sportactiviteiten in de breedste zin van het woord alsmede sport- en voedingsadvies en voedingsschema's eventueel in combinatie met andere faciliteiten.
 6. Dienstverlener: Fysio Hier, biedt Diensten aan Lid.
 7. Lid: Bedrijf of de natuurlijke- of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Fysio Hier heeft aangesteld, Diensten afneemt van Fysio Hier of waaraan Fysio Hier een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst, abonnement en andere verplichtingen tussen Lid en Fysio Hier, alsmede voorstellen van Fysio Hier voor Diensten die door Fysio Hier aan Lid worden verstrekt en die door Lid worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Fysio Hier waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Fysio Hier, elke Overeenkomst tussen Fysio Hier en Lid en op elke dienst die door Fysio Hier wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Lid de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Fysio Hier aan Lid aangeven op welke wijze Lid de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Fysio Hier is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Lid.
 5. De minimale leeftijd van het het Lid dient 18 jaar te zijn, tenzij de minderjarige van 16 jaar of ouder uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouder(s) en/of wettelijke verzorger en dit aantoonbaar maakt middels het toestemmingsformulier dat ter beschikking wordt gesteld door Fysio Hier. Jeugd tot en met 15 jaar mogen zich inschrijven met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mogen dan alleen sporten onder begeleiding van een volwassene.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Fysio Hier niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 11. Door ondertekening van de Overeenkomst gaat Lid ook akkoord met de inhoud van het faciliteitenreglement waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen, alsmede het (eventueel) geldende (huishoudelijk) reglement van de Club dat van tijd tot tijd naar eigen goeddunken gewijzigd kan worden door Fysio Hier.
 12. Het Lid wordt toegelaten tot Fysio Hier en haar faciliteiten indien hij voldoet aan de lidmaatschapsbetalingen zoals opgenomen in de Overeenkomst.

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door Fysio Hier gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat het Lid in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Het aanbod bevat ten minste:
 • a. de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
 • b. de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 4 lid 5 van deze algemene voorwaarden;
 • c. de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
 • d. de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
 • e. de kosten voor het lidmaatschap en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging
 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 2. Fysio Hier is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Lid schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Fysio Hier het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Lid om een voor Fysio Hier gegronde reden te weigeren.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het Lid een Aanbod c.q. Overeenkomst van Fysio Hier heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (intakeformulier) (ingescand of origineel) aan Fysio Hier te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzining akkoord geeft op het aanbod per e-mail. Hierbij geeft het Lid aan welk type diensten het Lid wil afnemen en wordt overeengekomen.
 2. Fysio Hier is niet gehouden aan een Aanbod indien het Lid redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan het Lid geen rechten ontlenen.
 3. Elke Overeenkomst die met Fysio Hier wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Fysio Hier is verbonden.
 4. Lid heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Fysio Hier met toestemming van het Lid reeds een aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening of wanneer Lid gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Fysio Hier. Lid ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. Bedrijven hebben geen recht op herroeping.
 5. Indien de Overeenkomst door meerdere Leden wordt aangegaan, is elk Lid afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 6. De Overeenkomst is niet overdraagbaar.
 7. De Overeenkomst is tussentijds niet opzegbaar.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 1. Door Fysio Hier worden verschillende lidmaatschappen aangeboden. De duur is conform het schriftelijk aanbod van Fysio Hier. Door het aangaan van de Overeenkomst gaat Lid akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode vanaf de vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum. Na de vastgestelde einddatum zal het lidmaatschap en de betalingsverplichting stilzwijgend telkens met een volledige maand worden verlengd, tenzij Lid zijn lidmaatschap beëindigt door het geven van een schriftelijke verklaring welke een volledige maand voor afloop van de einddatum door Fysio Hier is ontvangen.
 2. Zowel het Lid als Fysio Hier kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van het Lid alsmede schending van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden of in het geval Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Fysio Hier, een ander lid of een medewerker.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van het Lid onverlet voor zover Fysio Hier ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Het lid dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel het Lid als Fysio Hier kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval Fysio Hier in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of desbetreffende onderneming van Fysio Hier eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Fysio Hier nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 5. Lid kan de Overeenkomst beëindigen als hij gedurende de looptijd van de Overeenkomst verhuist buiten een straal van 25 kilometer van de locatie van Fysio Hier en zich binnen een straal van 25 kilometer van het nieuwe adres geen alternatieve sportclub van Fysio Hier bevindt. Beëindiging van de Overeenkomst geschiedt in dat geval door minimaal één maand van tevoren een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de gemeente waarnaar is verhuisd aan Fysio Hier te overhandigen. De Overeenkomst zal in dit geval eindigen op de laatste dag van de eerstvolgende maand.
 6. Indien Fysio Hier haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Fysio Hier mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 6 - Uitvoering van de Dienstverlening

 1. Fysio Hier zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Fysio Hier staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Fysio Hier de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van het Lid. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door het Lid verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Fysio Hier aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Fysio Hier heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Fysio Hier niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Lid op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Fysio Hier, is Lid gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Fysio Hier is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Lid heeft recht om gedurende de openingstijden gebruik te kunnen maken van alle beschikbare sportfaciliteiten binnen het gekozen lidmaatschap. Fysio Hier behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Fysio Hier zal de voorgenomen wijzigingen minimaal vier weken van tevoren aankondigen. Gewijzigde openingstijden in verband met feestdagen worden ook minimaal vier weken van tevoren aangekondigd.
 7. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van Fysio Hier. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst wordt ontbonden en Lid de toegang tot de locatie van Fysio Hier wordt ontzegd.
 8. In geval van onderhoud aan de locatie van Fysio Hier is Fysio Hier niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de locatie. Nimmer is Lid gerechtigd tot enige restitutie van reeds betaalde gelden of enige schadevergoeding.
 9. Fysio Hier staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. In het kader daarvan onderwerpt Fysio Hier de apparatuur en overige voorzieningen aan het vereiste onderhoud, staat Fysio Hier ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over de kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht en zorgt Fysio Hier ervoor dat er voldoende EHBO- middelen aanwezig zijn.
 10. Het Lid kan middels de online tool opgenomen op de website van Fysio Hier lessen reserveren.

Artikel 7 - Verplichtingen Lid

 1. Lid is verplicht alle door Fysio Hier verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Fysio Hier niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van het Lid.
 2. Fysio Hier is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om het Lid te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Fysio Hier verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Fysio Hier voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Fysio Hier kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Fysio Hier gerechtigd om zijn diensten op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens het Lid.
 4. Lid heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het sporten. Lid is verplicht voor aanvang van de trainingen of voordat zij de apparaten van Fysio Hier gebruikt, aan Fysio Hier aan te geven indien zij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor zij niet op normale wijze deel kan nemen. Lid is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
 5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge deelname aan de training is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van het Lid.
 6. Lid dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is Fysio Hier gerechtigd om Lid de toegang tot Fysio Hier voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Lid en zijn te allen tijde in te zien op de fysieke locatie en op de website.
 7. Aanstootgevend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van de apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken is niet toegestaan en kan leiden tot schorsing of beëindiging van de Overeenkomst.
 8. Lid is verplicht passende sportkleding en sportschoenen (die enkel binnen gedragen worden) te dragen en de door Fysio Hier opgestelde hygiëne-eisen in acht te nemen van Fysio Hier. Bij gebreke hiervan heeft Fysio Hier het recht het Lid hierop aan te spreken. Het tonen van ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan.
 9. Het gebruik van de faciliteiten van Fysio Hier is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Fysio Hier streeft ernaar om ieder (nieuw) Lid een goede begeleiding en training te geven ter waarborging van een veilig en juist gebruik van de fitnessapparatuur op de locatie van Fysio Hier. Lid zorgt er zelf voor dat hij voor een rondleiding of begeleiding een afspraak maakt met een medewerker van Fysio Hier. Als Leden niet vertrouwd zijn met (een onderdeel van) de fitnessapparatuur of bepaalde oefeningen, dienen zij een medewerker van Fysio Hier om advies vragen.
 10. Lid dient op de hoogte te zijn van alle regels die van toepassing zijn op zijn lidmaatschap en deelname aan de faciliteiten van Fysio Hier. Indien een medewerker een instructie geeft aan Lid is Lid gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.
 11. Het Lid is altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van fitnessapparatuur en eventueel lichamelijk letsel dat het gebruik van de apparatuur met zich meebrengt. Het dient Lid geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij niet vertrouwd is.
 12. Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of een medisch verleden mogen uitsluitend sporten tijdens onder toezicht van een medewerker van Fysio Hier.
 13. Leden tot 18 jaar oud mogen uitsluitend sporten vanaf 09:00 uur ‘s morgens tot 21:00 uur ’s avonds, tenzij zij zich laten vergezellen door een volwassen Lid. Leden tot 16 jaar oud mogen uitsluitend sporten tijdens openingstijden en dienen zich te laten vergezellen door een volwassen Lid.
 14. Leden mogen een gast meebrengen naar de locatie van Fysio Hier. Lid dient dit vooraf te melden bij een medewerker van Fysio Hier. Fysio Hier kan gasten – indien gewenst – een rondleiding geven en informatie verschaffen bij het bezoek tijdens openingstijden.
 15. Het maken van foto’s door Lid (met inbegrip van het nemen van beelden door middel van een mobiele telefoon of ander apparaat) mag alleen indien andere Leden hiervoor akkoord hebben gegeven.

Artikel 8 - Voedings-/sport advies

 1. Fysio Hier kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Fysio Hier de op hem rustende zorgplichten in acht nemen. Lid beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Fysio Hier verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien het Lid dit advies opvat als medisch of dient het Lid dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
 3. Lid is op eerste verzoek van Fysio Hier verplicht om door hem verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Fysio Hier wordt vertraagd in zijn werkzaamheden, doordat het Lid niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Fysio Hier gedaan voorstel, is het Lid te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Fysio Hier kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van het Lid. Lid staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Lid zal Fysio Hier schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor het Lid aandacht wenst.

Artikel 9 – Personal, Duo en small group training

 1. Fysio Hier kan trainingen en lessen verzorgen voor het Lid. Fysio Hier is gerechtigd het aantal deelnemers te maximeren.
 2. De lessen en trainingen vinden plaats op de keuze van locatie van Fysio Hier. De Deelnemer is verplicht tenminste 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn op de betreffende locatie.
 3. Indien Deelnemer niet tijdig voor trainingen en lessen aanwezig is, heeft Fysio Hier het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor trainingen en lessen. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het inhalen van een training.
 4. De trainingen en lessen worden voor zover mogelijk afgestemd op de wensen en de behoeften van de betreffende Deelnemer(s).
 5. Lid c.q. Deelnemer zal Fysio Hier schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de trainingen en lessen alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor het Lid aandacht wenst. Hieronder wordt tevens verstaan eventuele medische klachten en/of blessures die een voor de Deelnemer gebruikelijke deelname (mogelijk) kunnen beperken of belemmeren.
 6. Fysio Hier is gerechtigd de trainingen en lessen te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Het staat uitsluitend ter oordeel van Fysio Hier om de lessen en trainingen te verplaatsen. Lid c.q. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Fysio Hier gerechtigd de Deelnemers die zich het laatst hebben aangemeld voor de trainingen en lessen te weigeren.

Artikel 10 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Lid nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Lid te komen, is Lid verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Fysio Hier is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Lid verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Fysio Hier, Fysio Hier een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Lid.

Artikel 11 - Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw).
 2. Fysio Hier voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief.
 3. De kosten van een Abonnement worden op basis van automatische incasso maandelijks geïncasseerd. Bij een stornering van de incasso zal een herhaalde incasso-opdracht plaatsvinden.
 4. Lid is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Lid door Fysio Hier ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Lid een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Lid het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Lid kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Fysio Hier is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Indien een periodieke betalingsverplichting met Lid is overeengekomen, is Fysio Hier gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden. Indien Lid niet akkoord gaat met de prijsverhoging, heeft Lid het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
 9. Indien een andere betaalwijze dan middels automatische incasso wordt overeengekomen tussen Partijen, dient het lid de kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Fysio Hier, eventueel met gebruikmaking van de ter beschikking gestelde betaal link.
 10. In geval van persoonlijk faillissement, of verzoek tot betaling jegens het Lid wordt de betaling en alle andere verplichtingen van het Lid uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 - Incassobeleid

 1. Indien de incasso 2 maal of vaker binnen een kalenderjaar gestorneerd wordt of mislukt, zonder dat Lid Fysio Hier daarover heeft geïnformeerd, is Lid een vaste administratievergoeding verschuldigd ter hoogte van 15,- euro per mislukte incasso, een en ander onverminderd het recht van Fysio Hier op betaling van de verschuldigde prijs en vergoeding van geleden schade. Indien de incasso is mislukt heeft het Lid na 45 dagen geen toegang meer tot de sportlocatie van Fysio Hier.
 2. Wanneer het Lid niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal het Lid eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Lid binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 3. Vanaf de datum dat het Lid in verzuim is, zal Fysio Hier zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 4. Indien Fysio Hier meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van het Lid. 5.Vanaf het moment dat het Lid in verzuim is, is Fysio Hier gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen en de toegang van het Lid tot Diensten van Fysio Hier te weigeren.

Artikel 13 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Fysio Hier gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van het Lid en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Fysio Hier de betrokkene hierover informeren.
 2. Lid is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Fysio Hier verwerkt worden. Lid staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart het Lid Fysio Hier tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Fysio Hier op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Lid is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Fysio Hier te allen tijde toezicht houdt op de sportlocatie middels camera’s die 24/7 beelden maken. Deze beelden worden gemaakt ten behoeve van de veiligheid van het Lid en Fysio Hier zelf, alsmede ter voorkoming van diefstal. Lid wordt dan ook gefilmd in alle openbare ruimtes van Fysio Hier. Indien Lid niet gefilmd wenst te worden kan hij geen gebruik maken van de faciliteiten in de locatie van Fysio Hier. Nimmer is Fysio Hier enige schadevergoeding verschuldigd wegens het filmen van Lid. Lid is er tevens mee bekend dat indien hij de huisregels van Fysio Hier en/of de wet- en regelgeving overtreedt, de beelden aan de politie overlegd kunnen worden. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 28 dagen. Ingeval van het vastleggen van een incident, is Fysio Hier gerechtigd de beelden langer te bewaren tot het betreffende incident is afgehandeld.
 5. Fysio Hier is gerechtigd om foto’s en/of beelden van het Lid te maken en te gebruiken voor social media kanalen tenzij het betreffende het Lid lid heeft aangegeven hier geen toestemming voor te geven (actief).

Artikel 14 - Opschorting en ontbinding

 1. Fysio Hier heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien het Lid nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Fysio Hier gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Fysio Hier is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra het Lid in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan het Lid schriftelijk worden bevestigd.
 3. Fysio Hier is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van het Lid voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is het Lid verplicht om Fysio Hier te vergoeden voor elk financieel verlies dat Fysio Hier lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van het Lid.
 5. Wanneer Lid niet in staat is om gebruik te maken van de faciliteiten van Fysio Hier in verband met ziekte of aantoonbaar letsel, kan hij de Overeenkomst tijdelijk opschorten voor een aaneengesloten periode van ten minste 1 maand en maximaal 3 maanden. Fysio Hier heeft in dit geval het recht op een bewijsstuk dat de ziekte of het letsel aantoont, bijvoorbeeld een verklaring van de behandelend arts of specialist of een behandelkaart. De opschorting zal de lengte van de Overeenkomst met de duur van de opschorting verlengen. De Overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de periode van opschorting. Opschorting van de Overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.

Artikel 15 - Overmacht

 1. Fysio Hier is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Fysio Hier wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (iv) overige situaties die naar het oordeel van Fysio Hier buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door het Lid worden betaald. Fysio Hier is niet verplicht om het Lid te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Fysio Hier alleen geacht te bestaan indien Fysio Hier dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Fysio Hier, is Fysio Hier uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien het Lid Fysio Hier binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Fysio Hier deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Fysio Hier in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Fysio Hier leidt tot aansprakelijkheid van Fysio Hier, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd (over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis), doch slechts ten aanzien van de door het Lid geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Fysio Hier. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Fysio Hier sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Fysio Hier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Fysio Hier is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van Fysio Hier.
 6. Ook is Fysio Hier niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan trainingen en lessen en/of ongelukken. Elke deelname van het Lid c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Lid/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die zij maakt om een apparaat te gebruiken of deel te nemen aan een training of les. Ingeval van deelname door mindervalide personen dient de betreffende begeleider en/of wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde zorg te dragen voor passende begeleiding of op mededeling aan Fysio Hier. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan het gebruik van de apparaten c.q. les kenbaar gemaakt te worden aan Fysio Hier. Fysio Hier is nimmer aansprakelijk voor (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.
 7. Lid vrijwaart Fysio Hier voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door het Lid aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Fysio Hier geleverde Diensten, tenzij het Lid kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Fysio Hier.
 8. Enige door Fysio Hier opgeleverde adviezen, op basis van door het Lid onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Fysio Hier.
 9. De inhoud van het opgeleverde advies van Fysio Hier is niet bindend en slechts adviserend van aard. Lid beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Fysio Hier opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van het Lid. Lid is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Fysio Hier. Fysio Hier is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 10. Fysio Hier staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Fysio Hier verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Indien door of namens het Lid een derde wordt ingeschakeld, is Fysio Hier nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door het Lid ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door het Lid ingeschakelde derde in Fysio Hier haar eigen advies.
 12. Alle aanspraken van het Lid wegens tekortschieten aan de zijde van Fysio Hier vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Fysio Hier binnen een jaar nadat het Lid bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Fysio Hier.

Artikel 17 - Geheimhouding

 1. Fysio Hier en Lid verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Lid aan Fysio Hier bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Fysio Hier is verkregen.
 2. Indien Fysio Hier op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Fysio Hier zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Fysio Hier niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Lid geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Fysio Hier aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Fysio Hier vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Lid zal Fysio Hier vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Fysio Hier is verspreid.
 4. De geheimhoudingsverplichting legt Fysio Hier ook de door hem in te schakelen derden op.

Artikel 18 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Fysio Hier verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Fysio Hier zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Lid vrijwaart Fysio Hier van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Lid vrijwaart Fysio Hier voor alle aanspraken van Lid, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Lid vrijwaart Fysio Hier voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Lid, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Lid verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Lid jegens derde(n).
 5. Indien Lid elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Fysio Hier verstrekt, garandeert Lid dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 - Klachten

 1. Indien het Lid niet tevreden is over de Diensten van Fysio Hier of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is het Lid verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via de e-mail van Fysio Hier met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door het Lid voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Fysio Hier de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Fysio Hier zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Fysio Hier en het Lid is Nederlands recht van toepassing.
 2. Fysio Hier heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal het Lid hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Fysio Hier en het Lid, worden beslecht door de bevoegde rechter.